Lidl logo

"Lidl" rīcības kodekss

"Lidl" Rīcības kodekss

SIA “Lidl Latvija” ir apņēmusies nodrošināt, ka visā uzņēmumā tiek ievēroti pamata sociālie standarti. Tādā pašā veidā SIA “Lidl Latvija” sagaida līdzvērtīgu saistību ievērošanu no saviem biznesa partneriem. SIA “Lidl Latvija” ir BSCI (Business Social Compliance Initiative (Biznesa sociālās atbilstības iniciatīva)) locekle Eiropas Ārējās tirdzniecības asociācijas ietvaros. Pamatojoties uz to, SIA “Lidl Latvija” ir izstrādājusi šo Rīcības kodeksu, lai uzlabotu pamata sociālos standartus, ko pielieto tās biznesa partneri visās valstīs. Šie pamata standarti ir SIA “Lidl Latvija” un tās nolīgto biznesa partneru attiecību pamatā.

1. Cilvēka cieņa

Cilvēka cieņa ir jāievēro, jo tas ir visbūtiskākais priekšnoteikums cilvēku līdzāspastāvēšanai.

2. Juridiskā atbilstība

Jāievēro visi attiecīgie valsts un pārējie piemērojamie tiesību akti un SDO (Starptautiskās darba organizācijas) un ANO konvencijas. No visiem attiecīgajiem noteikumiem priekšroka dodama tiem, kas vislabāk kalpo aizsargājošā nolūkā.

Jebkāda veida krāpšana, kukuļošana un korupcija ir aizliegta.

3. Bērnu darba aizliegums

Bērnu darbs, kā tas definēts SDA un ANO konvencijās, starptautiskajā standartā SA8000 vai valsts tiesību aktos, preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesā ir aizliegts. Jebkuri šī aizlieguma pārkāpumi jānovērš, izmantojot dokumentētas stratēģijas un procedūras; pienācīgi jāatbalsta bērnu izglītošana. Pusaudžiem (jauniešiem) no 15 līdz 18 gadu vecumam saskaņā ar starptautiskajā standartā  SA8000 esošo definīciju ir atļauts strādāt tikai ārpus obligātā skolas apmeklēšanas laika. Nekādos apstākļos darba laiks nedrīkst pārsniegt 8 stundas dienā. Turklāt kopējais laiks, kas pavadīts skolā, darbā un ceļā nedrīkst pārsniegt 10 stundas dienā. Pusaudžiem (jauniešiem) nav atļauts strādāt nakts maiņā.

4. Piespiedu darba un disciplināras sodīšanas aizliegums

Visu veidu piespiedu darbs ir aizliegts. Jebkāda veida garīga un fiziska piespiešana, mutiski apvainojumi un miesassodi ir aizliegti.

5. Darba apstākļi un atalgojums

Jāievēro attiecīgie valsts darba tiesību akti. Algām un citiem labumiem jāatbilst, kā minimums, tiesību aktu prasībām un/vai vietējiem standartiem, kas ierasti konkrētajā ražošanas nozarē, ja tie būtu augstāki. Algām un citiem labumiem ir jābūt skaidri definētiem, un tos jāmaksā vai jānodrošina regulāri. Mērķis ir maksāt algas un nodrošināt pārējos labumus, lai segtu dzīvošanas izmaksas, ja ar tiesību aktos noteikto minimālo algu vien nav pietiekami. Atskaitījumi par labumiem, kas nav skaidrā naudā, ir pieļaujami tikai mazā apmērā, un tiem jābūt proporcionāliem labumu, kuri nav skaidrā naudā, vērtībai.

Parastajam maksimālajam darba laikam jāatbilst tiesību aktiem. Tas nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā. Virsstundas nedrīkst pārsniegt 8 stundas nedēļā. Atlīdzība par virsstundām jāmaksā atsevišķi vai jākompensē ar brīvo laiku. Papildu darba dienas pēc kārtas ir pieļaujamas tikai tad, ja to atļauj valsts tiesību akti.

6. Diskriminācijas aizliegums

Darbinieka diskriminācija dzimuma vai seksuālās orientācijas, vecuma, reliģijas vai ideoloģijas, rases, nacionālās vai etniskās izcelsmes, sociālās piederības vai invaliditātes dēļ un/vai jebkāda līdzīga veida diskriminācija ir aizliegta.

7. Apvienošanās un pulcēšanās brīvība

Nedrīkst ierobežot darbinieku tiesības dibināt organizācijas un pievienoties tām, un veikt kolektīvas darbības, ja to atļauj valsts tiesību akti un Starptautiskās darba organizācijas (SDO) konvencijas. Pret darbiniekiem nedrīkst diskriminējoši vērsties tādēļ, ka viņi īsteno šīs tiesības.

8. Veselība un drošība darba vietā

Jāgarantē veselības aizsardzība un drošība darba vietā. Aizliegta cilvēka pamattiesību pārkāpšana attiecībā uz darba apstākļiem, aprīkojumu un iekārtojumu darba vietā. Īpaši pusaudžus (jauniešus) nevajadzētu pakļaut bīstamiem, nedrošiem vai antisanitāriem apstākļiem, kas var apdraudēt viņu veselību vai attīstību. Darbiniekiem jāsniedz adekvātu, regulāru apmācību par veselības aizsardzību un drošību darba vietā.

Jāieceļ darba vides speciālists, kas kopumā atbild par drošības un veselības aizsardzības standartu uzraudzīšanu un pārbaudīšanu darba vietās.

9. Vides aizsardzība

Jāievēro vides aizsardzības un drošības noteikumi attiecībā uz atkritumu izmešanu, darbošanos ar ķimikālijām un citiem bīstamiem materiāliem vai vielām. Darbinieki atbilstoši jāapmāca rīkoties ar bīstamiem materiāliem un vielām.

10. Operacionāla ieviešana

Lai veicinātu iepriekš minēto standartu ieviešanu, uzraudzīšanu un atbalstīšanu, Biznesa partneriem jāievieš iekšējā korporatīvās sociālās atbildības stratēģija un atbilstošas iekšējās procedūras. Jāievieš iekšējās ziņošanas sistēma ziņošanai par šo sociālo standartu pārkāpumiem; darbiniekus, kuri ziņo par pārkāpumiem, par šādu rīcību nedrīkst saukt pie disciplināratbildības vai nostādīt nelabvēlīgākā stāvoklī.

Biznesa partneri piekrīt, ka SIA “Lidl Latvija” vai SIA “Lidl Latvija” iecelts neatkarīgs inspektors var jebkurā brīdī pārbaudīt sociālo standartu ieviešanu.

Katrs SIA “Lidl Latvija” nolīgtais Biznesa partneris piekrīt ieviest šos sociālos standartus savā uzņēmumā, piemērot tos arī saviem attiecīgajiem darījumu partneriem un pārraudzīt to ieviešanu.