Lidl logo

Кодекс поведения

"Lidl" Rīcības kodekss

Schwarz Grupas uzņēmumi un tās tirdzniecības tīkli “Kaufland” un “Lidl”, vides aizsardzības uzņēmums “PreZero”, kā arī uzņēmumi “Schwarz Produktion”, “Schwarz Dienstleistungen”, “Schwarz IT”, “Schwarz Digital” un citas sabiedrības, piešķir lielu nozīmi sociālajai un vides ilgtspējai. Tie apzinās savu atbildību visā piegādes ķēdē, jo īpaši to atbildību par cilvēktiesību, sociālo un vides standartu ievērošanu.

Šis rīcības kodekss darījumu partneriem apraksta sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus un gaidas attiecībā uz cilvēktiesību un vides aizsardzības principiem, kurus Schwarz Grupas uzņēmumi izvirza saviem darījumu partneriem.

Tajā iekļautie principi atspoguļo minimālos standartus mūsu darījumu attiecībām. Rīcības kodeksa pamatā ir tālāk norādītās starptautiskās vadlīnijas un principi:

 • Starptautiskā Cilvēktiesību harta;
 • ANO Vadošie principi uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām;
 • ANO Konvencija par bērna tiesībām;
 • ANO Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu;
 • ESAO vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem;
 • Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) darba pamatstandarti;
 • Parīzes klimata nolīgums;
 • Minamatas konvencija;
 • Stokholmas konvencija;
 • Bāzeles konvencija;
 • ANO Globālā līguma desmit principi.

Tāpat jāievēro nacionālie un citi regulējošie likumi un noteikumi, kas ir spēkā valstīs, kurās tiek veikta uzņēmējdarbība, kā arī šajā Rīcības kodeksā iekļautie principi. No visiem spēkā esošajiem regulējumiem aizsardzības nodrošināšanai noteicošais ir atbilstošākais regulējums.

Standarti, kas izriet no šiem principiem, ir aprakstīti tālāk. To īstenošana un ievērošanas uzraudzība ir jānodrošina ar atbilstīgām uzņēmuma iekšējām procedūrām.

Kukuļdošana, kukuļņemšana un cita veida korupcijas formas ir aizliegtas. Turklāt darījumu partnerim ir jāievēro visi savai jomai piemērojamie profesionālie standarti.