ANO Globālais līgums

ANO Globālais līgums

Atbildīga korporatīvā pārvaldība

“Lidl” apņemas ievērot korporatīvo sociālo atbildību un regulāri uzlabot sociālos un ekoloģiskos standartus savā piegādes ķēdē. Mēs dienu no dienas darām visu iespējamo šī mērķa labā un savos politikas dokumentos par korporatīvo sociālo atbildību jau esam sīki definējuši plānus attiecībā uz cilvēktiesībām un vides aizsardzību preču iepirkumu jomā.

“Lidl” minētajā jautājuma aktīvi darbojas jau vairākus gadus, īstenojot dažādus pasākumus un risinot jautājumus par vides un sociālajiem standartiem, kā arī cilvēktiesībām un korupciju. Piemēram, mēs piedalāmies dažādās iniciatīvās, kas veicina darba samaksas un vides aizsardzības principu ievērošanu visās mūsu starptautiskajās piegādes ķēdēs. Tāpat mēs nodrošinām saviem darbiniekiem taisnīgus un vienlīdzīgus darba apstākļus.

Iesaistīšanās ANO Globālajā līgumā — vērienīgākajā un svarīgākajā iniciatīvā atbildīgai korporatīvajai pārvaldībai pasaulē — vēl vairāk papildina šo darbu un nodrošina pamatu visdažādākajām ilgtspējības aktivitātēm un standartiem, kas jau ir izstrādāti un ieviesti praksē. Mūsu izpratnē atbildība un ilgtspējība nav tikai solījums, bet arī saistošs pamats mūsu rīcībai un galvenais faktors turpmākajiem “Lidl” panākumiem un izaugsmei.

ANO Globālais līgums

ANO Globālā līguma pamatā ir desmit principi atbildīgai korporatīvajai pārvaldībai cilvēktiesību, darbaspēka, vides un pretkorupcijas jomā. Mēs izmantojam šos ANO iniciatīvas desmit principus kā pamatnostādnes, kas papildina mūsu ilggadīgo un plaša mēroga apņemšanos cilvēces un vides labā. 

ANO Globālais līgums

ANO Globālā līguma 10 principi

  1. Uzņēmumiem jāatbalsta un jāievēro starptautiski pieņemto cilvēktiesību aizsardzība.
  2. Uzņēmumiem jārūpējas par to, lai neiesaistītos cilvēktiesību pārkāpumos.
  3. Uzņēmumiem jāatbalsta biedrošanās brīvība un efektīvi jāatzīst tiesības uz koplīgumiem.
  4. Uzņēmumiem jāatbalsta visu veidu piespiedu un obligātā darba izskaušana.
  5. Uzņēmumiem jāatbalsta efektīva bērnu darba izskaušana.
  6. Uzņēmumiem jāatbalsta diskriminācijas novēršana attiecībā uz nodarbinātību un profesiju.
  7. Uzņēmumiem jāatbalsta profilaktiska pieeja vides jautājumiem.
  8. Uzņēmumiem jāīsteno iniciatīvas nolūkā veicināt lielāku atbildību vides aizsardzības jomā.
  9. Uzņēmumiem jāmudina videi nekaitīgu tehnoloģiju izstrāde un izplatīšana.
  10. Uzņēmumiem jāiestājas pret korupciju visās tās izpausmēs, tostarp izspiešanu un kukuļdošanu.

Juridiskā atruna

Mēs apliecinām, ka “Schwarz Group” uzņēmums “Lidl Stiftung” ir pievienojies ANO Globālajam līgumam un ka mēs atbalstām tā desmit principus, ilgtspējības attīstības mērķu sasniegšanu un arī plašākus ANO mērķus. Atbalsts minētajai iniciatīvai tiek pilnībā apstiprināts ar “Schwarz Group” īstenoto apņemšanos. Tāpēc mēs papildus nepiedalāmies ne ANO Globālā līguma starptautiskajās, ne arī vietējā līmeņa aktivitātēs.