"Lidl Latvija" sadarbojoties ar darījumu partneriem, kā arī visos piegādes ķēdes posmos, lielu vērtību piešķir ilgtspējībai gan sociālajā, gan vides jomā. Rīcības kodekss darījumu partneriem apraksta pamatprincipus veiksmīgai sadarbībai ar darījumu partneriem ilgtspējības kontekstā.

1. Cilvēka cieņa

Ir jāievēro cilvēka cieņa, jo tas ir visbūtiskākais priekšnoteikums cilvēku līdzāspastāvēšanai.

2. Tiesiskā atbildība

Ir jāievēro nacionālie un citi regulējošie likumi un priekšraksti, kas ir spēkā valstīs, kurās tiek veikta uzņēmējdarbība, kā arī šajā Rīcības kodeksā iekļautie principi. No visiem spēkā esošajiem regulējumiem aizsardzības nodrošināšanai noteicošais ir atbilstošākais regulējums.

Kukuļdošana, kukuļņemšana un cita veida korupcija ir aizliegta.

3. Bērnu darba aizliegums

Biznesa partneris neizmanto bērnu darbu un ievēro priekšrakstus nepilngadīgu personu aizsardzībai. Minimālais nodarbinātības vecums nedrīkst būt zemāks par vecumu, no kura beidzas likumā noteiktais obligātais skolas apmeklējums. Darbinieki nekādā gadījumā nedrīkst būt jaunāki par 15 gadiem (vai 14 gadiem, ciktāl nacionālās tiesības atbilstīgi SDO 138. Konvencijai to atļauj). Jāievēro nacionālie regulējumi, kā arī starptautiskie standarti nepilngadīgu personu aizsardzībai. Turklāt pusaudži (jaunieši) nedrīkst strādāt nakts darbu. Nekādos apstākļos darba laiks nedrīkst pārsniegt 8 stundas dienā. Turklāt kopējais laiks, kas pavadīts skolā, darbā un ceļā nedrīkst pārsniegt 10 stundas dienā.

4. Piespiedu darba un disciplināras sodīšanas aizliegums

Visu veidu piespiedu darbs ir aizliegts. Jebkāda veida garīga un fiziska piespiešana, mutiski apvainojumi un miesassodi ir aizliegti.

5. Darba apstākļi un atalgojums

Biznesa partneris ievēro visus piemērojamos normatīvos aktus, priekšrakstus un nozares standartus par algām un darba laikiem. Algām un citām piemaksām ir jāatbilst vismaz normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam un standartiem, kas piemērojami vietējai ražošanas nozarei. Tām jābūt skaidri noteiktām un tās ir regulāri jāizmaksā pilnā apmērā. Mērķis ir maksāt tādas algas un citas piemaksas, kas sedz dzīves dārdzību, ciktāl normatīvajos aktos noteiktā minimālā alga konkrētā mērķa sasniegšanai nav pietiekama. Jebkādi ieturējumi no darba algas vai citām piemaksām veicami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Partneris maksā normatīvajos aktos noteiktos sociālos pabalstus kā arī veic maksājumus, kas darbiniekiem pienākas atbilstoši normatīvajiem aktiem (piem., apdrošināšanas maksājumi, piemaksa par virsstundu darbu, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums).

Parastajam maksimālajam darba laikam jāatbilst tiesību aktiem. Tas nedrīkst pārsniegt 40 stundas nedēļā. Virsstundas nedrīkst pārsniegt 8 stundas nedēļā. Atlīdzība par virsstundām jāmaksā atsevišķi vai jākompensē ar brīvo laiku. Papildu darba dienas pēc kārtas ir pieļaujamas tikai tad, ja to atļauj valsts tiesību akti.

6. Diskriminācijas aizliegums

Darbinieka diskriminācija dzimuma vai seksuālās orientācijas, vecuma, reliģijas vai ideoloģijas, rases, nacionālās vai etniskās izcelsmes, sociālās piederības vai invaliditātes dēļ un/vai jebkāda līdzīga veida diskriminācija ir aizliegta.

7. Apvienošanās un pulcēšanās brīvība

Partneris nodrošina tiesības uz apvienošanās brīvību. Darbiniekiem ir tiesības pulcēties atbilstīgi piemērojamajiem likumiem, kā arī dibināt arodbiedrības un darbinieku pārstāvības un tajās arī iestāties. Turklāt darbiniekiem ir tiesības organizēt pārrunas kolektīvā, lai atrisinātu jautājumus par darba vietu un algu. Šo tiesību īstenošanu nekādā gadījumā nedrīkst sodīt ar represijām.

8. Veselība un drošība darba vietā

Biznesa partneris gādā par drošo darba vidi. Darba vietām un darba iekārtām jāatbilst piemērojamajiem likumiem un priekšrakstiem. Jebkāda veida pamata cilvēktiesību pārkāpšana darba vietā un uzņēmuma struktūrvienībās ir aizliegta. Turklāt it īpaši ir jāievēro ugunsdrošības un neatliekamās palīdzības prasības.It īpaši pusaudžus (jauniešus) nedrīkst pakļaut bīstamiem, nedrošiem vai veselībai kaitīgiem apstākļiem, kas apdraud veselību un attīstību. Darbinieki ir regulāri jāapmāca par veselību un drošību darba vietā. Darba vietās tāpat ir jāgādā par pietiekamu tīrību. Ja darījumu partneris darbiniekiem nodrošina mītnes vietas, arī uz tām attiecas tās pašas prasības.

No uzņēmuma vadības līmeņa ir jāieceļ darba veselības un drošības speciālists, kas atbild par veselības un drošības standartu ieviešanu un ievērošanu darba vietā

9. Vides aizsardzība

Biznesa partneris ievēro attiecīgi piemērojamos  spēkā esošos tiesību un normatīvos aktus vides aizsardzības jomā.

Uzņēmums izpilda tiesību aktu prasības par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī par vidi piesārņojošo vielu izmešu kontroli un ūdens aizsardzību. Partneris ievēro visus priekšrakstus par bīstamajām vielām. It īpaši tas attiecas uz bīstamo vielu uzglabāšanu un  rīcību ar tām, kā arī to utilizāciju. Darbinieki ir instruēti rīcībai ar bīstamiem materiāliem un vielām.

10. Operacionāla ieviešana

Lai veicinātu iepriekš minēto standartu ieviešanu, uzraudzīšanu un atbalstīšanu, Biznesa partneriem jāievieš iekšējā korporatīvās sociālās atbildības stratēģija un atbilstošas iekšējās procedūras. Jāievieš iekšējās ziņošanas sistēma ziņošanai par šo sociālo standartu pārkāpumiem; darbiniekus, kuri ziņo par pārkāpumiem, par šādu rīcību nedrīkst saukt pie disciplināratbildības vai nostādīt nelabvēlīgākā stāvoklī.

Apakšuzņēmējiem, ko Biznesa partneris izmanto pakalpojumu sniegšanai, ir jāievēro Rīcības kodeksam atbilstoši standarti. Darījumu partnerim ir tie jāinformē par šā Rīcības kodeksa saturu un jāpieprasa prasību un standartu ievērošana.